Uczestnikami ośrodka są dzieci i młodzież od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia korzystający z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjnych. Uczniowie grup rewalidacyjno-wychowawczych to dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, natomiast uczniowie grup edukacyjnych - z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz chorobami sprzężonymi (zgodnie rozporządzeniem MEN; uczniowie niesłyszący, słabo słyszący. niewidomi i słabo widzący , z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z nich konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia:

  • samoobsługa;
  • umiejętność komunikowania się;
  • umiejętności społeczne
  • umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej