Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14 w Zamościu stwarza korzystne warunki do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju w wieku od momentu wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia. Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w naszej placówce w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Zapewniamy:
 • Dowóz z miejsca zamieszkania do ośrodka
 • Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze w grupach 4 osobowych
 • Zajęcia edukacyjne w ramach oddziału przedszkolnego
 • Zajęcia edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Zajęcia edukacyjne w ramach oddziału Przysposobienia do Pracy
 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • Dobrze zorganizowane i ciekawe zajęcia z wykorzystaniem takich metod jak np.: Integracja Sensoryczna, Metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherbourne, Program Aktywności Knillów, muzykoterapię oraz sprzętu multimedialnego ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • Rehabilitację ruchową z wykorzystaniem najnowszego sprzętu do fizykoterapii
 • Terapię logopedyczną i psychologiczną
 • Opiekę lekarską i pielęgniarską

 

POSIADAMY:
 • Dobrze wyposażone sale terapeutyczne
 • Gabinety logopedy, psychologa
 • Gabinet lekarski
 • Sale do kinezyterapii, fizykoterapii
 • Pokój do wielozmysłowego poznania świata
 • Dobrze wyposażoną salę do Integracji Sensorycznej


OFERUJEMY:
 • Imprezy okolicznościowe i integracyjne
 • Wyjazdy i wycieczki
 • Zajęcia na krytej pływalni
 • Pomoc i doradztwo specjalistyczne dla rodziców
 • Dogoterapię
 • Terapię Metodą A. Tomatissa


Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupowych wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, oraz przyjmujemy dzieci do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.


Do OREW można dzwonić pod numery:

Sekretariat
tel. 84 638 86 22
Dyrektor tel. 84 638 86 25
email: orew.zamosc@psouu.org.pl